Solcelle-afregning

 

Solceller giver din virksomhed en mere grøn profil i offentligheden. Samtidig kan du som ejer af et solcelleanlæg få afregning for den overskudsstrøm, som der leveres til elnettet. Samtidig er det muligt at ansøge om tilsagn om nettoafregning. Derved skal der betales en reduceret eller slet ingen afgift af den strøm, som leveres til elnettet. Læs med her, og få svar på alle dine spørgsmål om solcelle-afregning. 
Med et solcelleanlæg på taget af din virksomhed er salget af overskudsstrøm, en af de faktorer, der er med til at tjene investeringen ind igen.

Den største fortjeneste får I på den strøm, I selv bruger

Det er dog ikke den vigtigste kilde til en tilbagebetaling af investeringen. For den pris virksomheden kan få for strømmen via den særlige nettoafregningsordning, er minimal i forhold til den besparelse, I får på den strøm, som anlægget producerer, og I selv forbruger.

Det er strøm, I ellers ville være nødt til at købe fra jeres forsyningsselskab til fuld pris. Og da udgifterne til strøm produceret på jeres solcelleanlæg er minimal, vil det give jer en meget stor kontant besparelse på elregningen. 

Her hjælpes de fleste virksomheder af, at solcelleanlægget producerer mest strøm i løbet af de timer på døgnet, hvor de fleste virksomheder arbejder. Derfor vil produktionen fra solcelleanlægget være størst i de timer af døgnet, hvor I har brug for mest strøm.
 
Det reducerer behovet for, at I skal tilkøbe ekstra strøm fra jeres forsyningsselskab. Så de bedste penge, virksomheden tjener på solcelleanlægget, er på den strøm, som I selv forbruger. 

Samtidig skal du være opmærksom på, at afregningsformen for jeres egenproduktion afhænger af, hvilken nettoprisgruppe du vælger til nettoafregningen. Det kan du læse mere om senere. 

Hvad er nettoafregning af solcelle-produktion

Nettoafregning er en særlig ordning, hvor egenproduceret strøm fritages helt eller delvist for at betale PSO-afgift for den strøm der forbruges eller sælges. Samtidig slipper dit firma som anlægsejer for at betale pristillæg til dækning af miljøvenlig energi for det egetforbrug, I har af strøm fra solcelleanlægget. 

Hvilke afgiftsregler der gælder, afhænger af anlæggets størrelse. Typisk vil mindre anlæg helt blive fritaget for betaling af PSO-afgift, mens større anlæg typisk bliver helt fritaget for betaling af pristillæg for miljøvenlig energi. Hvordan den nøjagtige fordeling bliver i forbindelse med jeres anlæg, afgøres af Energistyrelsen i forbindelse med ansøgningen om tilsagn om nettoprisordning for jeres solcelleanlæg.  
Nettoprisordningen har ikke indflydelse på den strøm der købes fra elnettet. Den bliver pålagt PSO- og andre afgifter, ganske som hvis firmaet var en almindelig el-forbruger. 

Udover nettoafregning kan der også i perioder søges om et pristillæg for den leverede overskudsstrøm i forbindelse med etableringen af nye anlæg. Pristillægget er dog oftest begrænset til at omfatte anlæg, der er opsat i forbindelse med boliger. 

Hvor meget kan der tjenes på solceller ved netto-afregning

Overskudsproduktionen af strøm fra solcelleanlægget sælges til jeres forsyningsselskab til en pris, der svarer til markedsprisen på elbørsen Nordpool på leveringstidspunktet. Denne pris er den rene elpris uden tillæg af nogen som helst form for afgifter.  

Afregningen kan ske enten på timebasis eller øjeblikkeligt alt efter valg af nettoprisgruppe. Det aktuelle prisniveau kan svinge en del, alt efter hvor stor efterspørgsel og hvor stort udbud af strøm, der er på det pågældende afregningstidspunkt. 

Prisniveauet svinger hen over døgnet. Prisen er typisk lavest midt på dagen, hvor overskudsproduktionen er størst, og udbuddet af strøm derfor topper, samtidig med at efterspørgslen er forholdsvis begrænset. Samtidig svinger prisen også hen over året. Jo længere solen er på himlen, jo mere strøm er der til rådighed på markedet. Derfor er prisniveauet generelt lavere om sommeren, hvor behovet for strøm oftest er mindre. 

Det betyder, at I sælger mest strøm på de tider af døgnet og året, hvor prisen er lavest. Ser vi på prisniveauet for solcelle-afregning i løbet af 2019, lå den gennemsnitlige pris på nettoafregningen på lige omkring 20 øre pr. kWh. 

Det giver en ret beskeden indtjening på salg af overskudsstrøm fra solcelleanlægget. Men netop fordi en stor del af anlæggets produktion i løbet af dagen forbruges af jer selv – og dermed giver en stor besparelse – kan selv et beskedent bidrag fra salg af overskudsstrøm, have en yderst positiv indflydelse på tilbagebetalingstiden på solcelleanlægget​.

Hvordan bliver min virksomhed godkendt til nettoafregning

Som anlægsejer skal virksomheden søge om tilsagn om tilslutning til nettoafregning. I praksis kan enten din rådgiver på byggeprojektet eller leverandøren af solcellerne være behjælpelig med selve ansøgningen til Energistyrelsen om salg af overskudstrømmen fra jeres solceller til netto-afregning. 
Ansøgningsprocessen er opdelt i flere trin fordelt hen over anlæggets etableringstid.

Det drejer sig om: 
1. Ansøgning om tilsagn om nettoafregning
2. Etablering af selve solcelleanlægget
3. Nettilslutning af solcelleanlægget
4. Ansøgning om endelig afgørelse 
  
Lad os se nærmere på de enkelte trin. 

Forud for etablering af solcelleanlægget, skal der søges om tilsagn om nettoafregning hos Energistyrelsen. Denne del af processen omfatter: 
1. Forhåndsaftale med en produktionselleverandør
2. Dokumentation for at projektet ikke er begyndt
3. Valg af nettoafregningsgruppe

Du finder de nødvendige blanketter til ansøgningen her​.
 

Forhåndsaftale med solcelle- og produktionselleverandør

Ansøgningen forudsætter, at du først har fundet en såkaldt produktionselleverandør. Samtidig er det også en god ide at få fundet en leverandør af solcelleanlægget. Hvorfor, kommer vi tilbage til lige om lidt. 

En produktionselleverandør er en elleverandør som er villig til også at købe en eventuel overskudsproduktion fra dit solcelleanlæg. Du finder en oversigt over produktionselleverandører på Energinet.dks hjemmeside​.

Der kan være forskel på, hvilke administrationsomkostninger og andre ydelser, den enkelte produktionselleverandør har, samt størrelsen på disse. Derfor kan det være en god ide at indhente tilbud fra flere forskellige, før du vælger den produktionselleverandør, som du skal angive på ansøgningen. 

Du kan også vælge at købe el fra en leverandør og sælge el til en anden. 
 

Dokumentation for at projektet ikke er begyndt

For at kunne få et forhåndstilsagn om nettoafregning, skal du stille med dokumentation for, at projektet ikke er påbegyndt. Det kan ske enten i form af en tro og love-erklæring fra virksomhedens ledelse, eller ved at fremsende en betinget købsaftale fra den ønskede leverandør af solcelleanlægget. Det er derfor, det er en god ide at have indgået en aftale med en leverandør om solcelleanlægget, inden du ansøger om tilsagn om nettoafregning.  

Valg af afregningsgruppe

I forbindelse med ansøgningen skal du vælge, hvilken afregningsgruppe du ønsker at tilslutte dig. Her kan der være forskel på abonnementsprisen hos produktionselleverandøren, alt efter hvilken nettoafregningsgruppe der vælges. Derfor er abonnementstaksterne hos produktionselleverandøren en af de ting, du skal tjekke, når du vælger aftager af din overskudsstrøm. 


Her er der i praksis 3 valgmuligheder i dag, hvis du ønsker at levere strøm efter nettoafregningsordningen:

Gruppe 1​: Timeafregning, hvor den samlede elproduktion sælges til og forbruget købes hos produktionselleverandøren på markedsvilkår. Her betales PSO-afgift for køb og reduceret PSO-afgift for salg af strøm. Denne gruppe giver ​den laveste fortjeneste på egenproduktionen ​ .

Gruppe 2​: Timeafregning, hvor kun overskudsproduktionen sælges. Her skal du lagre overskudsproduktionen i op til en klokketime. Er strømmen ikke forbrugt inden for den pågældende time, sælges den til elnettet. Denne gruppe giver mulighed for ​en større fortjeneste ​ ​på egenproduktionen ​ . Denne gruppe har oftest også en højere abonnementspris hos produktionselleverandøren. 


Du kan altid skifte mellem de to grupper senere. Men du har også mulighed for at vælge en tredje gruppe, hvor den producerede strøm afregnes med det samme.  
Gruppe 3​: Øjebliksafregning. Her forbruges strømmen øjeblikkeligt internt i virksomheden. Strøm som ikke forbruges, sælges til elnettet med det samme til den aktuelle markedspris. Dette er en særlig gruppe, der ikke kræver tilsagn om nettoafregning. Anlægget tilmeldes blot den lokale netvirksomhed samt Stamdataregisteret over solcelleanlæg. Deltagelse i denne gruppe fritager udelukkende virksomheden for betaling af PSO-afgift. Har du først valgt denne gruppe, kan der ikke skiftes til en anden.

Tidligere har det også været muligt at vælge mellem to øjebliksafregnede ​grupper 4 og 5​. Disse kan ikke længere vælges. Endelig har der tidligere været en årsbaseret nettoafregning, kaldet ​gruppe 6​, der dog kun var gældende for ikke-erhvervsmæssige byggerier. Ingen af disse grupper kan vælges længere. 

Etablering af selve solcelleanlægget

Når virksomheden har modtaget tilsagn fra Energistyrelsen, kan opsættelsen af anlægget påbegyndes. Du har en frist på to år til at få anlægget etableret. Er anlægget ikke opsat og tilsluttet inden for denne frist, bortfalder tilsagnet automatisk. 

Tilsagnet indeholder bl.a. et tilsagnsID, der skal anvendes i al kommunikation omkring etablering og tilslutning af anlægget. 

TilsagnsID’et skal bl.a. benyttes af elinstallatøren, når denne skal tilmelde virksomhedens solcelleanlæg til den netvirksomhed, der står for drift og vedligehold af elnettet i området.  

Særlig ved etablering af solcelleanlæg på tage med tagpap

Skal solcelleanlægget etableres på et tag med tagpap som tagmembran, vil den traditionelle montageform betyde, at tagmembranen bliver perforeret. 

Det kan give problemer med både garantien fra leverandøren af taget, samt forkorte levetiden på tagkonstruktionen væsentligt. For typisk kan det ikke undgås, at der trænger fugt eller vand ind de steder, hvor tagmembranen er perforeret. 
Vælges der i stedet en PWP-montering fra Phønix Tag Energi A/S, undgås denne perforering. Den særlige PWP-montering betyder nemlig, at solcellerne monteres på aluminiumsprofiler, der klæbes oven på tagpap-tagmembranen. 

Det giver samtidig en mindre vindpåvirkning af tagkonstruktionen, fordi solcellerne kommer til at ligge parallelt med tagoverfladen. Endelig gør det solcellerne mindre synlige, da de på flade tage vil ligge helt ned, og der for slet ikke vil kunne ses fra jorden eller lavere bygninger omkring virksomheden. 

Nettilslutning af solcelleanlægget

Når anlægget er etableret, skal der først komme en anvisning på tilslutningen fra netvirksomheden. Først da kan elinstallatøren påbegynde tilslutningsarbejdet til elnettet. 
  
Sammen med anvisningen følger et såkaldt GSRN-nummer på 18 cifre, der skal bruges til ansøgningen om endelig afgørelse om virksomhedens solcelleanlæg kan tilsluttes nettoprisordningen. 

Ansøgning om endelig afgørelse

Når anlægget er etableret og tilsluttet den lokale netvirksomheds elnet, har dit firma 30 dage til at ansøge om afgørelse. De 30 dage regnes fra den dato, der først blev registreret elproduktion fra solcelleanlægget.

Til ansøgning om afgørelse skal du bruge denne blanket​.

Først når du har fået den endelige afgørelse om nettoafregning for solcelleanlæggets produktion, kan du modtage betaling for den leverede strøm fra den valgte produktionselleverandør. 

Samtidig skal du være opmærksom på, at dit firma som anlægsejer har pligt til at underrette Energistyrelsen om alle forhold, der kan have betydning for, at dit firma fortsat har ret til at modtage nettoafregning.  

Skal du i gang med solceller?

Ønsker du den mest professionelle rådgivning i forbindelse med etablering af solcelleanlæg på taget af din virksomhed? 
kontakt Phønix Tag Energi A/S eller en af vores samarbejdspartnere. Vi samarbejder med førende rådgivningsvirksomheder over hele landet, ligesom vi kan levere tagpapbelægning og solcelleløsninger i en og samme arbejdsgang. 

Solcelleanlæg